Beflaggungskalender Vulkanische Woche

2012-01-02: Fire and Ice (Vulkanische Woche)
2012-01-03: Fuego y Hielo (Vulkanische Woche)
2012-01-04: Eldur og Ís (Vulkanische Woche)
2012-01-05:  Fogo e Gelo (Vulkanische Woche)
2012-01-06: NoFear Day
2012-01-07: Fuoco e Ghiaccio (Vulkanische Woche)
2012-01-08: 火と氷 (Vulkanische Woche)